Czas na działania usprawniające pracę w firmie czyli TYTAN EOD.

Elektroniczny Obieg Dokumentów EOD

Podpis_Tytan

Usprawnienie                     

Zapewniamy usprawnienie dostępu do dokumentów a raczej do zawartych w nich treści - danych, informacji, adnotacji. Nie musimy sięgać do segregatora, odnajdywać odpowiedniej teczki czy podpytywać lepiej poinformowanego współpracownika. Mamy stały i szybki dostęp do zasobów firmowych. Takiego rozwiązania nie da się zapewnić tradycyjnymi, dawnymi,  papierowymi metodami. 

Rozmowa

Optymalizacja                    

Dokumenty i ich procedowanie przebiega według ustalonego schematu czyli zawsze optymalnie bez niepotrzebnych zawirowań i przestojów. Schematy obiegu są ciągle udoskonalane i powielane z nowymi opcjami coraz bardziej dostosowanymi do zmian stanowisk, procedur, wymogów zakładowych czy branżowych. System TYTAN SQL EOD ciągle udoskonala dostęp , obieg i zakres informacji opisowych. Wbudowane specjalne mechanizmy umożliwiają  ciągłą auto modernizację procesów pod potrzeby konkretnej firmy.

Usprawnienie obiegu

Normalizacja                     

Ustalone schematy obiegu oraz definiowalne parametry czasowe jak i wymogi odnośnie konkretnych ścieżek decyzyjnych wybitnie poprawiają wszelkie procesy w firmie. Standaryzacja typowych procesów  biznesowych ułatwia podejmowanie tak ważnych decyzji i  szybko przynosi efekty wydajnościowe.
W rozwiązaniu TYTAN SQL EOD zastosowano metodykę miękkiej normalizacji co umożliwia w sytuacjach tego wymagających jednorazową zmianę ścieżki obiegu.

Dokumenty

Kontrola                     

Łatwe śledzenie etapów wykonania  i realizacji zadań związanych z dokumentem elektronicznym, procesem i czasem procedowania na poziomie działu, stanowiska czy konkretnego pracownika.  Rejestracja wszelkich czynności z sygnaturami czasowymi  na poszczególnych etapach procesu w odniesieniu do konkretnego pracownika.  Filtrowanie dostępu do dokumentów z poziomu uprawnień operatorów jako zwykłe, poufne i tajne. Możliwość 

Kontrola

Efekty                     

Zmniejszenie czasu i kosztów wewnętrznych kontroli oraz administracji procesami. Zmniejszenie ilości błędów i opóźnień dzięki wbudowanym mechanizmom weryfikacji. Minimalizacja zaległości procesów i ryzyka zaginięcia dokumentów oraz łatwość cyfryzacji różnorakich dokumentów i stopniowe budowanie archiwum cyfrowego. Zmniejszenie kosztów, czasu obróbki dokumentów oraz usprawnienie komunikacji i pracy w firmie.  Zwiększenie zdolności operacyjnej firmy co przekłada się na jej wzrost i wizerunek. Pełna gotowość do pracy hybrydowej z różnych lokalizacji.

Wyniki


Rozwój projektu:

TYTAN SQL EOD

100%

Projekt techniczny 1.0     
02/2020
Projekt techniczny 2.0
05/2020

65%

Wersja deweloperska
09/2020
Pokazy u klientów
+ konsultacje.

90%

Wersja produkcyjna 2.0
04/2021

35
%

Prezentacje webinaryjne
wersji v 2.0
08/2021